D3-projektforslag

Kødannelser på motorveje

Mange faktorer spiller ind ved kødannelser på motorveje, og det er ofte svært at påpege den konkrete udløsende årsag eller det udløsende samspil af årsager. Blandt enkeltfaktorer kan nævnes vejarbejder, forskelle i køretøjstyper og disses forskellige karakteristika (hastighed, accelerationsevne, størrelse, osv.), tætheden af køretøjer, vognbaneskift, hastighedsforskelle, antal kørebaner, vejrforhold, ulykker, osv.

Projektet går ud på at analysere, designe og opbygge et system til simulering af trafik-flow på en motorvejsstrækning, hvor input'et til systemet består af en (formel) statisk beskrivelse af strækningen (incl. beskrivelser af til- og afkørsler), antallet af køretøjer af de forskellige typer, antal kørebaner, antallet, placeringen og arten af eventuelle vejarbejder, antallet af tilkørsler og trafiktætheden på disse, osv. Der skal designes en grafisk brugergrænseflade, der dels tillader brugeren at specificere diverse input-parametre, og dels grafisk præsenterer dynamikken på strækningen, således at brugeren får mulighed for at opnå en fornemmelse for årsagssammenhængene i forbindelse med kødannelser.

Producent/konsument netværk

Ved transport af `pakker' (varer eller informationer) fra producenter til konsumenter benyttes i de fleste systemer fælles kanaler. Dette kan give anledning til flaskehalsproblemer, kollisioner, retransmissioner, m.m.

I projektet ønskes designet et værktøj til simulering af dynamikken i sådanne producent/konsument netværk. Netværkene tænkes at være af vilkårlig topologi, og bestående af to typer af knuder, og bestående kanaler, som forbinder par af knuder. Den ene type af knuder (producenter) genererer og sender pakker, der har andre knuder i netværket som modtagere (konsumenter). En pakke skal typisk sendes via en række knuder inden den når konsumenten. Nogle producenter kan desuden tænkes endvidere at kunne modtage og videresende pakker, mens andre evt. kan tænkes ikke at have denne egenskab. En konsument knude vil typisk udelukkende kunne modtage pakker.

Simuleringsværktøjet skal give mulighed for dels statisk at fastsætte diverse parameter-værdier (fx kanalkapacitet), og dels dynamisk at ændre visse parameter-værdier.


Ønskes forslagene diskuteret eller uddybet, kan jeg kontaktes pr. e-mail eller i E1-101 på onsdage.

Uffe Kjærulff, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

Sidst opdateret 22. august 2001